Tarieven en werkwijze

Deikwijs hanteert een standaard uurtarief. Indien de zaak en de werkzaamheden zich daarvoor lenen, is Deikwijs echter altijd bereid tot maatwerk in de tariefstructuur. Zo kunnen afspraken worden gemaakt op basis van:

  • Kortingstarieven: voor bepaalde cliënten en in bepaalde zaken kan Deikwijs werken tegen verlaagde uurtarieven.
  • Fixed fee: een vast bedrag voor duidelijk af te bakenen werkzaamheden.
  • Capped fee: een maximum bedrag voor af te bakenen werkzaamheden. Indien meer uren worden besteed, is dat het risico van Deikwijs. Indien minder uren worden besteed, worden slechts de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht.
  • Succes fee: no cure no pay– afspraken zijn in Nederland niet toegestaan. Wel kan Deikwijs tegen een sterk verlaagd uurtarief werken in ruil voor een evenredige bonus bij het behalen van een vooraf vast te leggen positief resultaat.

Fixed en capped fees kunnen ook worden afgesproken voor complexere zaken zoals bodemprocedures. Er wordt dan gewerkt met vaste bedragen per onderdeel of fase.

Deikwijs brengt geen kantoorkosten in rekening.

Bij het aangaan van de cliëntrelatie worden de afspraken over onze dienstverlening en de overeengekomen voorwaarden altijd schriftelijk vastgelegd. Bij nieuwe zaken voor bestaande cliënten zal in de meeste gevallen worden volstaan met vastlegging van eventuele specifieke afspraken per e-mail.

Kantoorinformatie

Deikwijs is als advocatenkantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en is gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels en verordeningen van de Orde van Advocaten. Zie www.advocatenorde.nl voor meer informatie. De rechtsgebieden waarop Deikwijs actief is, zijn omschreven op de website en vallen onder de hoofdgebieden intellectuele eigendom, media, ICT, privacy, aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht.

Deikwijs is gevestigd aan de Panamalaan 8 A, 1019 AZ te Amsterdam, telefoonnummer +31 (0)20 2 614 614, faxnummer +31 (0)20 2 614 615. Deikwijs Advocaten LLP is een Limited Liability Partnership ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66229952. Het BTW nummer is NL856452610B01.

Het rekeningnummer van de Stichting Beheer Derdengelden Deikwijs is NL 82 INGB 0007123485.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Deikwijs zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden beperken de beroepsaansprakelijkheid van Deikwijs tot het bedrag waarop de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te weten € 1.000.000,- per incident. Ook bepalen de voorwaarden onder meer dat Nederlands recht van toepassing is en dat eventuele  geschillen met betrekking tot de dienstverlening door de rechter te Amsterdam worden beslecht indien geen oplossing wordt bereikt via de Kantoorklachtenregeling. 

Kantoorklachtenregeling

Ben u ondanks de inzet van Deikwijs niet tevreden over de dienstverlening of over bijvoorbeeld de hoogte van een declaratie? U kunt uw klacht dan eerst voorleggen door middel van de Kantoorklachtenregeling van Deikwijs.