Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Deikwijs (zoals hieronder gedefinieerd) of enige van haar advocaten, adviseurs of medewerkers worden verstrekt, waaronder op enige aanvullende en/of vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Deikwijs. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die opdrachten rust op Deikwijs en niet op haar advocaten, adviseurs of medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke of rechtspersoon dan Deikwijs tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.

3. Deikwijs is mogelijk verplicht bij het aanvaarden van een opdracht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zonder toestemming en informeren van de opdrachtgever melding te doen van ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten.

4. Alle door Deikwijs aangegane verplichtingen betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverbintenissen. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Deikwijs schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

5. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van Deikwijs berekend door het overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal bestede uren. Alle tarieven zijn exclusief BTW en onkosten. Deikwijs brengt geen kantoorkosten in rekening. Onkosten en kosten voor derden, zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, vertaalkosten en griffiekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Eventueel overeengekomen voorschotten worden verrekend met de laatste factuur in verband met de opdracht. Het uurtarief kan periodiek door Deikwijs worden aangepast.

6. Facturering vindt maandelijks plaats. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deikwijs kan werkzaamheden opschorten als opdrachtgever facturen na de betalingstermijn onbetaald laat en geen voorschot ter dekking van het factuurbedrag voorhanden is.

7. Deikwijs heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van maximaal 1.000.000 euro per aanspraak. Iedere aansprakelijkheid van Deikwijs is beperkt tot het door de verzekeraar ter zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de totale aansprakelijkheid van Deikwijs beperkt tot vijftig procent van het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Deikwijs is betaald in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling. Deikwijs zal zich niet op deze beperking beroepen indien schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8. Opdrachtgever vrijwaart Deikwijs voor aanspraken van derden in verband met de door Deikwijs verrichtte werkzaamheden.

9. Deikwijs zal alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen, tenzij deze redelijkerwijs als niet-vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt. Wanneer bij uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, is het Deikwijs toegestaan informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor toestemming nodig is. Op grond van wettelijke verplichtingen kan Deikwijs gehouden zijn in formatie over de opdrachtgever of over uitgevoerde transacties aan derden te verstrekken zonder dat aan opdrachtgever te melden.

10. Deikwijs is gerechtigd bij uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van deze derden. Deikwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van derden noch voor schade die door hen wordt veroorzaakt. Deikwijs is gerechtigd algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden en zal deze voorwaarden aan opdrachtgever mogen tegenwerpen voor zover het uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

11. Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de advocaten, adviseurs en medewerkers van Deikwijs.

12. De aan Deikwijs gelieerde Stichting Beheer Derdengelden Deikwijs is bevoegd in het kader van de uitvoering van een opdracht derdengelden onder zich te houden. Deikwijs is niet aansprakelijk voor, en opdrachtgever vrijwaart Deikwijs voor, schade en aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met eventuele insolventie of niet-nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij de derdengelden zijn gestort.

13. Communicatie tussen Deikwijs en opdrachtgever langs elektronische weg, waaronder per e-mail, zal niet versleuteld plaatsvinden tenzij vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deikwijs kan niet garanderen dat elektronische communicatie veilig is. Deze kan worden onderschept, onderzocht en gemanipuleerd. Indien opdrachtgever langs elektronische weg belangrijke berichten aan Deikwijs verzendt, dient hij te verifiëren of deze berichten Deikwijs tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt. Deikwijs is niet aansprakelijk voor verlies van, of onbevoegde toegang tot, gegevens.

14. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opdrachtgever dient bij opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht.

15. Vorderingen tot vergoeding van schade verjaren door verloop van twaalf maanden na het moment dat de opdrachtgever met de schade bekend is geworden althans redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Alle overige aanspraken van opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben zijn verricht, tenzij deze overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

16. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Deikwijs (waaronder die met haar advocaten, adviseurs en medewerkers) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. Deikwijs hanteert een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de door haar verrichte dienstverlening. De tekst van de kantoorklachtenregeling is te raadplegen op www.deikwijs.nl/clientinformatie.

18. Alle geschillen tussen Deikwijs en opdrachtgever die niet via de kantoorklachtenregeling worden opgelost, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Deikwijs een geschil voor te leggen aan de rechter aan wie bij afwezigheid van deze bepaling bevoegdheid zou toekomen.

19. Deikwijs Advocaten LLP (“Deikwijs”) is een limited liability partnership, statutair gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk en ingeschreven in het register van het Companies Registration Office te Cardiff, Verenigd Koninkrijk onder nummer OC412228. Deikwijs heeft een vestiging aan de Panamalaan 8 A, 1019 AZ te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66229952.